NAPLATA POTRAŽIVANJA

Pravi posao je završen sa plaćanjem.
Loša platna disciplina je gorući problem savremenog poslovanja, koji utiče na sva društva u celom svetu. Kao rezultat konstantnog kašnjenja u plaćanjima ili čak i potpunom obustavom plaćanja klijenta, društva-poverioce može dovesti u velike proble vezane za likvidnost, koja se dalje odražava na lošije poslovne rezultate, a istovremeno neomogućnost izmirivanja sopstvenih obaveza na vreme. Kao zaključak, svi učesnici na tršištu ulaze u “začarane krugove” neplaćanja.

U svetu se zbog toga se preko 80 % potraživanja naplati preko specijalizovanih društava kao što je Pro Kolekt.
Aktivni smo u više od 70 zemalja i uključeni u svetske baze društava za naplatu potraživanja, što nam omogućava da pružamo usluge našim klijnetima u više od 120 zemalja na svetu
Pro Kolekt  uspešno primenjuje efikasnu metodologiju posredovanja u naplati potraživanja u jugo-istočnoj Evropi, sa posebnim obraćanjem pažnje na lokalne specifičnosti.

Naša aktivnost se bazira na proverama dužnika uz primenjivanje odgovarajućih procedura koje zavise od njegove finasijske situacije i platežne moći.

Naše aktivnosti u okviru naplate potraživanja uključuju:

  • Proveravanje dužnikove situacije
  • Slanje dopisa upozorenja da se dug izmiri
  • Telefonski razgovori
  • Posete dužnicima

Poznata je činjenica da je efikasna naplata potraživanja usko povezana sa brzom reakcijom i preduzimanjem odgovarajućih radnji čim nastupi kašnjenje. Ukoliko poverioci duže čekaju sa svojom odlukom šta treba raditi, šanse da se potraživanje naplati su sve manje.

Naša kancelarija u Beogradu pruža usluge naplate potraživanja za svoje klijente na teritoriji Srbije i Crne Gore.

about image

Lični pristup dužniku je veoma važan za uspešnu naplatu potraživanja. Naše lokalne kancelarije posećuju dužnike kako bi maksimalno uvećale šanse za naplatu potraživanja.